Projects  > Alaw Môn

Alaw Môn

Rydym yn cynnig datblygu fferm solar a chyfleuster storio ynni ar dir i\’r de o Llyn Alaw, Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Rydym yn y camau cynnar o ddatblygu ein cynnig sydd rhwng Llyn Alaw, Llantrisant, Carmel a Llannerch-y-medd.

Bydd y datblygiad yn cynhyrchu oddeutu 160 MW o drydan adnewyddadwy i\’w ddosbarthu i\’r Grid Cenedlaethol. Oes weithredol y datblygiad fyddai 40 mlynedd, gan ddarparu arbedion carbon deuocsid sylweddol o\’i gymharu â chynhyrchu trydan gan ffynonellau anadnewyddadwy.

Mae\’r cynigion yn cynnwys storio ynni a fydd yn caniatáu i ynni gael ei storio ar y safle ar adegau pan fydd galw\’r grid yn is a\’i allforio ar adegau o alw uwch i sicrhau nad oes unrhyw ynni\’n cael ei \’golli\’ ac yn helpu i gydbwyso\’r Grid Cenedlaethol.

Y Safle a\’r Cynnig

Mae\’r safle wedi\’i leoli ar oddeutu 300 hectar (ha) o dir amaethyddol yng nghanol Ynys Môn, i\’r de o Lyn Alaw.
Mae\’r safle oddeutu 500 metr i\’r dwyrain o bentrefan bach Llantrisant ac oddeutu 1.5km i\’r gorllewin o bentref Llannerch-y-medd. Mae hefyd i\’r gorllewin o\’r B5112.

Bydd y cynnig yn ystyried nodweddion lleol gan gynnwys Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Nantanog (SSSI), Safle Bywyd Gwyllt Lleol Cors y Bol, cynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig, Hawliau Tramwy Cyhoeddus gwarchodedig (PRoW) a\’r Llwybr Beicio Cenedlaethol (NCR). Byddwn yn cynnal ein harolygon safle manwl ac asesiadau pellach i adolygu\’r holl faterion tirwedd, treftadaeth neu ecolegol yn ofalus wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer ymgynghori.

Bydd cynllun o welliannau tirwedd ac ecolegol yn cael ei baratoi i gefnogi\’r cais, gan sicrhau bod y prosiect yn darparu enillion net bioamrywiaeth.

Disgwylir y bydd mynediad adeiladu a gweithredol i\’r safle trwy bwyntiau mynediad fferm presennol yn Nantanog, Chwaen Goch, Chwaen Bach a Tan Rallt. Disgwylir i\’r gwaith adeiladu gymryd 12 mis. Mae\’r datblygiad yn ffurfio defnydd dros dro (40 mlynedd) o dir fferm sy\’n hawdd ei wrthdroi ar ddiwedd ei oes weithredol.

33,935

o gartrefi sy\’n cael eu pweru bob blwyddyn (cyfwerth)

  • Cred Enso Energy ei bod yn hanfodol bod cymunedau lleol yn gallu gweld a llunio ceisiadau cynllunio a allai gael effaith arnynt.

    Rydym yn cynnal ymgynghoriad anffurfiol chwe wythnos rhwng dydd Iau 24 Mehefin a dydd Mercher 4 Awst 2021 i ddarganfod barn leol am y prosiect.

    Bydd gwybodaeth am y cynigion yn cael ei diweddaru\’n rheolaidd a gallwch gofrestru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Y Buddion

Manteision ehangach y datblygiad a gynigir, yn ychwanegol at y cyfraniad tuag at ddiogelwch cyflenwadau ynni, yw:

  • Cynorthwyo Cyngor Sir Ynys Môn (IACC) i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn unol â thargedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a\’r Argyfwng Hinsawdd datganedig.
  • Gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni targedau cenedlaethol sy\’n rhwymo\’n gyfreithiol i gyflawni allyriadau sero carbon net erbyn 2050.
  • Cyfrannu at angen brys y DU i drosglwyddo i ddyfodol carbon isel.
  • Talu ardrethi busnes unwaith y byddant yn weithredol.
  • Yn darparu cyfnod o 40 mlynedd lle gall y tir a ffermir yn ddwys \’orffwys\’ tra bod y llystyfiant ar y safle yn cael ei wella a\’i gynnal yn unol â chynllun rheoli safle-benodol.

Buddion i\'r Gymuned

Credwn y dylai\’r gymuned agosaf at fferm solar elwa ohoni. Yn ogystal, credwn mai\’r gymuned ei hun sydd yn y sefyllfa orau i ddweud beth ddylai\’r budd cymunedol fod. Os oes gennych syniad am gynllun neu brosiect cynaliadwy yn y gymuned, yna rhowch wybod i ni trwy gwblhau\’r ffurflen adborth ymgynghori.

Dweud eich dweud

Ffurflen adborth – Rhowch adborth i ni trwy lenwi\’ch ffurflen adborth erbyn dydd Mercher 4 Awst 2021.

E-bost – E-bostiwch eich sylwadau atom at [email protected].

Ffoniwch – Rydyn ni yma i wrando ar eich barn. Gallwch siarad ag aelod o\’r tîm trwy ffonio 01248 565 220.

Rhowch eich manylion cyswllt os ydych chi am gael ymateb. Dim ond at ddibenion y cais cynllunio i Arolygiaeth Gynllunio (PINS) Cymru y bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio ac ni chaiff ei datgelu gydag unrhyw drydydd partïon. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhestru yn nogfennaeth y cais cynllunio.

Cadarnhewch eich bod wedi darllen a chytuno â\’n datganiad preifatrwydd

Solar