Projects  > Alaw Môn

Alaw Môn

Rydym yn cynnig datblygu fferm solar a chyfleuster storio ynni ar dir i’r de o Llyn Alaw, Ynys Môn, Gogledd Cymru.

Rydym yn y camau cynnar o ddatblygu ein cynnig sydd rhwng Llyn Alaw, Llantrisant, Carmel a Llannerch-y-medd.

Bydd y datblygiad yn cynhyrchu oddeutu 160 MW o drydan adnewyddadwy i’w ddosbarthu i’r Grid Cenedlaethol. Oes weithredol y datblygiad fyddai 40 mlynedd, gan ddarparu arbedion carbon deuocsid sylweddol o’i gymharu â chynhyrchu trydan gan ffynonellau anadnewyddadwy.

Mae’r cynigion yn cynnwys storio ynni a fydd yn caniatáu i ynni gael ei storio ar y safle ar adegau pan fydd galw’r grid yn is a’i allforio ar adegau o alw uwch i sicrhau nad oes unrhyw ynni’n cael ei ‘golli’ ac yn helpu i gydbwyso’r Grid Cenedlaethol.

Y Safle a’r Cynnig

Mae’r safle wedi’i leoli ar oddeutu 300 hectar (ha) o dir amaethyddol yng nghanol Ynys Môn, i’r de o Lyn Alaw.
Mae’r safle oddeutu 500 metr i’r dwyrain o bentrefan bach Llantrisant ac oddeutu 1.5km i’r gorllewin o bentref Llannerch-y-medd. Mae hefyd i’r gorllewin o’r B5112.

Bydd y cynnig yn ystyried nodweddion lleol gan gynnwys Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Nantanog (SSSI), Safle Bywyd Gwyllt Lleol Cors y Bol, cynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig, Hawliau Tramwy Cyhoeddus gwarchodedig (PRoW) a’r Llwybr Beicio Cenedlaethol (NCR). Byddwn yn cynnal ein harolygon safle manwl ac asesiadau pellach i adolygu’r holl faterion tirwedd, treftadaeth neu ecolegol yn ofalus wrth ddatblygu ein cynigion ar gyfer ymgynghori.

Bydd cynllun o welliannau tirwedd ac ecolegol yn cael ei baratoi i gefnogi’r cais, gan sicrhau bod y prosiect yn darparu enillion net bioamrywiaeth.

Disgwylir y bydd mynediad adeiladu a gweithredol i’r safle trwy bwyntiau mynediad fferm presennol yn Nantanog, Chwaen Goch, Chwaen Bach a Tan Rallt. Disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd 12 mis. Mae’r datblygiad yn ffurfio defnydd dros dro (40 mlynedd) o dir fferm sy’n hawdd ei wrthdroi ar ddiwedd ei oes weithredol.

33,935

o gartrefi sy’n cael eu pweru bob blwyddyn (cyfwerth)

Y Buddion

Manteision ehangach y datblygiad a gynigir, yn ychwanegol at y cyfraniad tuag at ddiogelwch cyflenwadau ynni, yw:

  • Cynorthwyo Cyngor Sir Ynys Môn (IACC) i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn unol â thargedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a’r Argyfwng Hinsawdd datganedig.
  • Gwneud cyfraniad pwysig at gyflawni targedau cenedlaethol sy’n rhwymo’n gyfreithiol i gyflawni allyriadau sero carbon net erbyn 2050.
  • Cyfrannu at angen brys y DU i drosglwyddo i ddyfodol carbon isel.
  • Talu ardrethi busnes unwaith y byddant yn weithredol.
  • Yn darparu cyfnod o 40 mlynedd lle gall y tir a ffermir yn ddwys ‘orffwys’ tra bod y llystyfiant ar y safle yn cael ei wella a’i gynnal yn unol â chynllun rheoli safle-benodol.

Buddion i’r Gymuned

Credwn y dylai’r gymuned agosaf at fferm solar elwa ohoni. Yn ogystal, credwn mai’r gymuned ei hun sydd yn y sefyllfa orau i ddweud beth ddylai’r budd cymunedol fod. Os oes gennych syniad am gynllun neu brosiect cynaliadwy yn y gymuned, yna rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni trwy’r ffurflen ar waelod y dudalen hon.

Cofrestrwch eich Cefnogaeth

Os hoffech chi gofrestru eich cefnogaeth ar gyfer Fferm Solar Alaw Môn, llenwch eich manylion ar y ffurflen neu

t: 0124 856 522
e: [email protected]

Rhowch eich manylion cyswllt os ydych chi am gael ymateb. Dim ond at ddibenion y cais cynllunio i Arolygiaeth Gynllunio (PINS) Cymru y bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio ac ni chaiff ei datgelu gydag unrhyw drydydd partïon. Ni fydd eich manylion cyswllt yn cael eu rhestru yn nogfennaeth y cais cynllunio.


    Preswylydd lleolBusnes lleolCynrychiolydd grŵp neu sefydliad lleol

    Solar field