Datganiad Preifatrwydd

Mae’r Datganiad Preifatrwydd hwn wedi’i gynllunio i ddweud wrthych am ein harferion o ran casglu, defnyddio a datgelu gwybodaeth y gallwch ei darparu trwy’r wefan hon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y Datganiad Preifatrwydd cyfan hwn cyn defnyddio neu gyflwyno gwybodaeth i’r wefan hon.

Cydsyniad

Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n cytuno â thelerau’r Datganiad Preifatrwydd hwn. Pryd bynnag y byddwch chi’n cyflwyno gwybodaeth trwy’r wefan hon, rydych chi’n cydsynio i gasglu, defnyddio a datgelu’r wybodaeth honno yn unol â’r Datganiad Preifatrwydd hwn.

Data personol

Ar hyn o bryd dim ond os byddwch yn anfon e-bost atom trwy gyfeiriad ar y Wefan yr ydym yn casglu ac yn cadw’ch data personol. Gallwch ddefnyddio’r wefan hon heb ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol. Defnyddir data personol a gedwir ar-lein, ar ffurf copi caled neu mewn ffurfiau electronig eraill gan Enso Energy Limited ar gyfer olrhain, cyfathrebu a gwasanaethu cleientiaid posibl a gwirioneddol. Os nad ydych am i ni gadw’ch gwybodaeth gyswllt ar ein cronfa ddata farchnata, anfonwch e-bost at [email protected]

Gwybodaeth wirfoddol

Efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth bellach amdanoch chi o bryd i’w gilydd er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau priodol i chi yn well. Gallwch ofyn ar unrhyw adeg i’r wybodaeth hon gael ei thynnu o’n cronfa ddata trwy ysgrifennu at [email protected] Gall defnyddwyr ddarganfod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanyn nhw eu hunain ar ein cronfa ddata ar unrhyw adeg, trwy ysgrifennu i’r cyfeiriad uchod. Rydym yn cadw’r hawl i godi ffi weinyddu.

Casglu gwybodaeth parth

Mae Enso Energy Limited hefyd yn casglu gwybodaeth parth fel rhan o’i ddadansoddiad o’r defnydd o’r wefan hon. Mae’r data hwn yn ein galluogi i ddod yn fwy cyfarwydd â pha gwsmeriaid sy’n ymweld â’n gwefan, pa mor aml y maent yn ymweld, a pha rannau o’r wefan y maent yn ymweld â hwy amlaf. Mae Enso Energy Limited yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella ei offrymau masnachol. Cesglir y wybodaeth hon yn awtomatig ac nid oes angen gweithredu ar eich rhan chi.

Dolenni

Lle mae www.ensoenergy.co.uk yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nid yw Enso Energy Limited yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys gwefannau eraill o’r fath. Rydym yn annog defnyddwyr i ddarllen datganiadau preifatrwydd pob gwefan y maent yn cysylltu â hwy a allai gasglu data personol.

Termau eraill

Mae eich defnydd o’r wefan hon yn ddarostyngedig i’n Telerau ac Amodau. Mae cyrchu’r wefan hon yn gyfystyr â chytundeb â’r telerau hynny.

Sut i gysylltu â ni

Enso Energy Limited sy’n berchen ar y Wefan ac yn ei gweithredu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau, neu bryderon am y Datganiad Preifatrwydd hwn neu arferion gwybodaeth y wefan hon, cysylltwch â ni:

Enso Energy Limited
The Priory
Long Street
Dursley
Gloucestershire
GL11 4HR

Newidiadau i’r Datganiad Preifatrwydd

Derbyniwch y Datganiad Preifatrwydd hwn fel un cyfredol. Mae Enso Energy Limited yn cadw’r hawl i newid, addasu neu ddiweddaru’r datganiad hwn ar unrhyw adeg heb rybudd.